Algemene voorwaarden

 

CaReLax hanteert een aantal algemene voorwaarden. Wanneer u een behandeling boekt bij CaReLax, ga ik  ervan uit dat u kennis heeft genomen van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u CaReLax niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die u bij CaReLax heeft ondergaan. 

 

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen CaReLax  en een cliënt waarop CaReLax deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

 

 1. Inspanningen CaReLax

CaReLax zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. CaReLax zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

 1. Gezondheid

De behandelingen die CaReLax aanbiedt zijn niet bedoeld om medische klachten te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening, blessure of contra indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een behandeling en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. 

Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, heeft u een hoge bloeddruk of gebruikt u medicijnen, dan dient u CaReLax hiervan op de hoogte te stellen en is het tevens verstandig met uw arts te overleggen of u de behandeling kunt ondergaan.

Bij koorts, griep, en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Ook bij zwangerschap kunt u niet alle behandelingen ondergaan, meldt dit van te voren!

 

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan CaReLax melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag CaReLax het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag CaReLax de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

CaReLax moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

 1. Betaling

CaReLax vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website www.carelax.nl.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. CaReLax vermeldt prijswijzigingen duidelijk zichtbaar op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Betaling in termijnen is onmogelijk. 

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet CaReLax vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan CaReLax aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

CaReLax neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. CaReLax behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

 

CaReLax verstrekt deze gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

CaReLax gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. CaReLax gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CaReLax en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@carelax.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CaReLax wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 1. Geheimhouding

CaReLax is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CaReLax verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid

CaReLax is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CaReLax is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

CaReLax is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

 1. Beschadiging & diefstal

CaReLax heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. CaReLax meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na de behandeling schriftelijk gemeld worden aan CaReLax.

CaReLax moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal CaReLax de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien CaReLax en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Een erotische massage behoort niet tot de mogelijkheden. Wanneer de client hier wel op zinspeelt of zich onbehoorlijk gedraagt, heeft CaReLax het recht de cliënt de toegang tot de salonte weigeren onder opgaaf van redenen.

 

 1. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor een behandeling in de salon en geven een korting van het op de cadeaubon vermeldde bedrag. De cadeaubonnen zijn tot 6 maanden na uitgifte geldig. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 

 1. Spaarkaart

Bij uw eerste behandeling ontvangt u een spaarkaart, per € 15,- besteed bedrag krijgt u een stempel. Een volle stempelkaart geeft bij de eerst volgende behandeling een korting van € 10,-

 

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen CaReLax en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

CaReLax is aangesloten bij